ROB 047 A 5z U6v G qrc G Ec
ROB 047 A 002 d S Psps 69 Cz PG

Paint Can

Brian Rochefort

2024
尺寸
15 × 15 × 15 cm
6 × 6 × 6 inches
材质
Ceramic, glaze
edition
Unique

消息

MASSIMODECARLO 自豪地宣布马西莫·巴托里尼 (Massimo Bartolini) 的 Due qui / To Hear 为第 60 届威尼斯双年展意大利馆举办。

在意大利文化部当代创意总司的支持下,由卢卡·塞里扎 (Luca Cerizza) 策划,巴托里尼为展馆进行的特定场地项目以雕塑、装置、声音作品和表演为特色,汲取了他一生的艺术研究成果。


了解更多